8:00
(2 no 2)
12:00
(2 no 2)
16:00
(2 no 2)
20:00
(2 no 2)

(2 no 2)
Raunas novads ( 2961) 55 (1.86%) 810 (27.36%) 1383 (46.71%) 1815 (61.3%) 93 (3.14%) 1908 (64.44%)
370. TAUTAS NAMS 10 150 270 385 50 435
382. RAUNAS VIDUSSKOLA 45 660 1113 1430 43 1473

.

04.10.2014

.

XML