Partija "Vienoti Latvijai"


2014. gada 4. oktobra 12. Saeimas

Ziņas par deputātu kandidātu


Piezīme: Ziņas publicētas deputātu kandidāta sniegtajā redakcijā kandidātu saraksta iesniegšanas dienā. Par ziņu patiesumu atbild deputātu kandidāts.Vinets Veldre

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas gads: 1971

Dzīves vieta Latvijā: Rīga

Ģimenes stāvoklis: Precējies

Tautība: latvietis

Izglītība: augstākā


Pabeigtas šādas mācību iestādes:

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, 1995, Veterinārmedicīna


Darba vieta:

SIA Advanced Alloys Baltic, Valdes loceklis

SIA Latgales nafta Borovkā, Padomes loceklis

SIA V 27, Valdes loceklis


Īpašumi:

1. Pēc stāvokļa vēlēšanu saraksta iesniegšanas gada 1.janvārī — kandidāta īpašumā vai valdījumā (arī sakarā ar nodibināto aizbildnību vai aizgādnību) esošie nekustamie īpašumi (to veids un atrašanās vietas):

-nav


2. Nekustamie īpašumi (to veids un atrašanās vietas), kurus kandidāts iznomā citām personām:

-nav


3. Nekustamie īpašumi (to veids un atrašanās vietas), kurus kandidāts nomā no citām personām:

-nav


4. Kandidātam piederošie valsts institūcijās reģistrējamie transportlīdzekļi (sauszemes, gaisa un ūdens transporta līdzekļi — to veids, izlaides un reģistrācijas gads):

Vieglā automašīna, Mercedes Benz , 2001, 2001


5. Kandidāta parādsaistību summa, ja parādsaistību vērtība katrā gadījumā atsevišķi vai kopā pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas:

-nav


6. Kandidāta izsniegto aizdevumu summa, ja aizdevumu vērtība katrā gadījumā atsevišķi vai kopā pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas:

3275 EUR


7. Kandidāta skaidrās naudas uzkrājumi, ja to summa pārsniedz 700 euro:

3750 EUR


8. Kandidātam piederošas kapitāla daļas (akcijas, pajas), norādot kapitāla daļu skaitu un summu:

SIA Advanced Alloys Baltic, 142.29 EUR, 100.00 gab

SIA Latgales nafta Borovkā, 142.29 EUR, 100.00 gab

SIA V 27, 2845.74 EUR, 200.00 gab


9.Kandidāta bezskaidrās naudas uzkrājumi un bezskaidrās naudas norēķinu karšu kontu atlikumi, ja to summa pārsniedz 700 euro (norādot katra bezskaidrās naudas uzkrājumu turētāja vai bezskaidrās naudas norēķinu kartes izdevēja nosaukumu):

-nav


10. Kandidātam piederošie vērtspapīri sadalījumā pa to veidiem [norādot to veidu, skaitu, summu (nominālvērtībā) un juridiskās personas — vērtspapīru emitenta — nosaukumu, privatizācijas un kompensācijas sertifikātiem norādot tikai to skaitu]:

-nav