"Latvijas attīstībai"


2014. gada 4. oktobra 12. Saeimas

Ziņas par deputātu kandidātu


Piezīme: Ziņas publicētas deputātu kandidāta sniegtajā redakcijā kandidātu saraksta iesniegšanas dienā. Par ziņu patiesumu atbild deputātu kandidāts.Juris Pūce

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas gads: 1980

Dzīves vieta Latvijā: Rīga

Ģimenes stāvoklis: Precējies

Tautība: latvietis

Izglītība: augstākā


Pabeigtas šādas mācību iestādes:

Latvijas Universitāte, 2005, sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē

Latvijas Universitāte, 2003, sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē

Latvijas Universitāte, 2002, jurista kvalifikācija


Darba vieta:

SIA "EPKO", valdes loceklis

Nodibinājums "Latvijas Universitātes fonds", valdes loceklis

Latvijas Universitāte, pasniedzējs


Amati politiskajās partijās, reliģiskajās organizācijās, arodbiedrībās, biedrībās un nodibinājumos:

Politiskā partija "Latvijas attīstībai" - ģenerālsekretārs

Nodibinājums "Kurt Hagen Stiftung bei der Universitaet Riga/Lettland Fonds" - valdes loceklis


Īpašumi:

1. Pēc stāvokļa vēlēšanu saraksta iesniegšanas gada 1.janvārī — kandidāta īpašumā vai valdījumā (arī sakarā ar nodibināto aizbildnību vai aizgādnību) esošie nekustamie īpašumi (to veids un atrašanās vietas):

-nav


2. Nekustamie īpašumi (to veids un atrašanās vietas), kurus kandidāts iznomā citām personām:

-nav


3. Nekustamie īpašumi (to veids un atrašanās vietas), kurus kandidāts nomā no citām personām:

-nav


4. Kandidātam piederošie valsts institūcijās reģistrējamie transportlīdzekļi (sauszemes, gaisa un ūdens transporta līdzekļi — to veids, izlaides un reģistrācijas gads):

Vieglā automašīna, Volvo C30, 2007, 2007


5. Kandidāta parādsaistību summa, ja parādsaistību vērtība katrā gadījumā atsevišķi vai kopā pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas:

-nav


6. Kandidāta izsniegto aizdevumu summa, ja aizdevumu vērtība katrā gadījumā atsevišķi vai kopā pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas:

85630 EUR


7. Kandidāta skaidrās naudas uzkrājumi, ja to summa pārsniedz 700 euro:

-nav


8. Kandidātam piederošas kapitāla daļas (akcijas, pajas), norādot kapitāla daļu skaitu un summu:

SIA "EPKO", 2846 EUR, 1 gab


9.Kandidāta bezskaidrās naudas uzkrājumi un bezskaidrās naudas norēķinu karšu kontu atlikumi, ja to summa pārsniedz 700 euro (norādot katra bezskaidrās naudas uzkrājumu turētāja vai bezskaidrās naudas norēķinu kartes izdevēja nosaukumu):

AS "Swedbank", 3536 EUR


10. Kandidātam piederošie vērtspapīri sadalījumā pa to veidiem [norādot to veidu, skaitu, summu (nominālvērtībā) un juridiskās personas — vērtspapīru emitenta — nosaukumu, privatizācijas un kompensācijas sertifikātiem norādot tikai to skaitu]:

-nav