Partija "VIENOTĪBA"


2014. gada 4. oktobra 12. Saeimas

Ziņas par deputātu kandidātu


Piezīme: Ziņas publicētas deputātu kandidāta sniegtajā redakcijā kandidātu saraksta iesniegšanas dienā. Par ziņu patiesumu atbild deputātu kandidāts.Edgars Rinkēvičs

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas gads: 1973

Dzīves vieta Latvijā: Jūrmala

Izglītība: augstākā


Pabeigtas šādas mācību iestādes:

Jūrmalas 4.vidusskola, 1991

Latvijas Universitāte, 1995, Vēstures bakalaurs

Latvijas Universitāte , 1998, Politikas zinātnes maģistrs starptautiskajās attiecībās

ASV Nacionālās aizsardzības universitāte, 2000, Maģistra grāds nacionālās drošības resursu stratēģijā


Darba vieta:

Latvijas Republikas Ministru kabinets (Valsts kanceleja), Ārlietu ministrs


Amati politiskajās partijās, reliģiskajās organizācijās, arodbiedrībās, biedrībās un nodibinājumos:

Sabiedrības integrācijas fonds - Padomes loceklis

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija - Viceprezidents


Īpašumi:

1. Pēc stāvokļa vēlēšanu saraksta iesniegšanas gada 1.janvārī — kandidāta īpašumā vai valdījumā (arī sakarā ar nodibināto aizbildnību vai aizgādnību) esošie nekustamie īpašumi (to veids un atrašanās vietas):

-nav


2. Nekustamie īpašumi (to veids un atrašanās vietas), kurus kandidāts iznomā citām personām:

-nav


3. Nekustamie īpašumi (to veids un atrašanās vietas), kurus kandidāts nomā no citām personām:

-nav


4. Kandidātam piederošie valsts institūcijās reģistrējamie transportlīdzekļi (sauszemes, gaisa un ūdens transporta līdzekļi — to veids, izlaides un reģistrācijas gads):

-nav


5. Kandidāta parādsaistību summa, ja parādsaistību vērtība katrā gadījumā atsevišķi vai kopā pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas:

-nav


6. Kandidāta izsniegto aizdevumu summa, ja aizdevumu vērtība katrā gadījumā atsevišķi vai kopā pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas:

-nav


7. Kandidāta skaidrās naudas uzkrājumi, ja to summa pārsniedz 700 euro:

-nav


8. Kandidātam piederošas kapitāla daļas (akcijas, pajas), norādot kapitāla daļu skaitu un summu:

-nav


9.Kandidāta bezskaidrās naudas uzkrājumi un bezskaidrās naudas norēķinu karšu kontu atlikumi, ja to summa pārsniedz 700 euro (norādot katra bezskaidrās naudas uzkrājumu turētāja vai bezskaidrās naudas norēķinu kartes izdevēja nosaukumu):

AS Rietumu banka, 4149.22 EUR

AS SWEDBANK, 227142.08 EUR


10. Kandidātam piederošie vērtspapīri sadalījumā pa to veidiem [norādot to veidu, skaitu, summu (nominālvērtībā) un juridiskās personas — vērtspapīru emitenta — nosaukumu, privatizācijas un kompensācijas sertifikātiem norādot tikai to skaitu]:

-nav